Zodpovědné hraní

ZODPOVĚDNÉ HRANÍ

Zodpovědný přístup a ochrana hráčů jsou klíčové principy společnosti BONVER WIN, a.s. (dále jen „Společnost“). 

Prioritou Společnosti, která v České republice provozuje hazardní hry s více než 20 letou tradicí, je nabídnout hráčům dostatečné množství informací o tom, jak hrát zodpovědně, mít nastavené mechanismy pro ochranu hráčů a v neposlední řadě mít zajištěné procesy v případě nadměrného hraní. 

Účast na hazardních hrách je v České republice legitimní zábavou pro osoby starší 18 let a Společnost dbá na ochranu a vzdělávání hráčů, aby účast na hazardních hrách byla pro všechny příjemným zážitkem a stala se součástí jejich volného času bez jakýchkoliv rizik. Uvědomujeme si, že pro určité malé procento hráčů se může účast na sázkových hrách stát problémem a proto jsme zavedli účinná preventivní opatření pro zodpovědné hraní.

Společnost  aplikuje historicky v rámci svých LAND BASED provozoven a nyní v rámci ONLINE prostředí efektivní pravidla zodpovědného hraní. Společnost při své činnosti postupuje v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, který je Základním stavebním kamenem provozování hazardních her v České republice, neboť upravuje podmínky provozování hazardních her na území České republiky a také působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her. Společnost se dále řídí zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s těmito právními předpisy Společnost plně respektuje a podporuje rozumnou a odůvodněnou regulaci hazardu zaměřenou mimo jiné na zabránění patologického hráčství a účasti na hazardních hrách nezletilým osobám. Zodpovědné hraní je pro Společnost prioritou, proto ověřuje své klienty v rámci registračního procesu od 31. 5. 2021 v Rejstříku vyloučených osob a od 1. 1. 2018 nabízí a pravidelně seznamuje své klienty se změnami týkajícími se problematiky tzv. Sebeomezujících opatření a tzv. povinné 15minutové přestávky  v případě jejich účasti na technické hře. Rejstřík vyloučených osob je základním nástrojem ochrany zvláště ohrožených skupin osob před negativními dopady spojenými s účastí na hazardních hrách. Je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám.

Společnost aplikuje rovněž od 1. 1. 2018 tzv. Zodpovědný marketing. Reklamní komunikace Společnosti v souladu s regulačním rámcem naplňuje všeobecné zásady reklamní praxe - slušnost reklamy, její čestnost, pravdivost, a také společenská odpovědnost a ochrana nezletilých. V souladu se zákonným rámcem musejí všechny marketingové aktivity, zejména pak reklamy na hazardní hry, obsahovat zprávu týkající se zákazu účasti osob mladších 18 let a následující varování: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osobám mladším 18 let.“

Orgánem státního dozoru pro oblast provozování hazardních her je Ministerstvo financí, které vykonává dozor nad dodržováním zákona včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a ostatním autorizovaným osobám v rozsahu své působnosti. Sleduje vývoj a zavádění nových trendů a technologií, souvisejících s věcnou působností odboru.

HRANÍ NEZLETILÝCH 

Hraní hazardních her osob mladších 18 let je v ČR nezákonné. Společnost v rámci registrace ověřuje plnoletost klienta dálkovým způsobem prostřednictvím Ministerstva financí České republiky. V prostředí LAND BASED není osoba mladší 18 let vpuštěna do herních prostor Společnosti. V ONLINE prostředí není osobě mladší 18 let povoleno pokračovat v registraci a není jí tak umožněno účastnit se hazardních her.

Přestože registrace a přihlášení do herního portálu www.bonvercasino.cz neumožňuje účast osob mladších 18 let, vyzýváme klienty, aby zvážili možnosti omezení přístupu svých dětí na stránky nabízející hazardní hry. Pomocí softwarových nástrojů je možné filtrovat obsah webových stránek, monitorovat aktivity na počítači nebo blokovat určité stránky podle kategorií. Lze využít nástroje, které jsou součástí operačního systému. Jsou dostupné také specializované programy. Tyto programy přibližují například stránky Národního centra bezpečnějšího internetu www.bezpecne-online.ncbi.cz.

PROBLÉMY SPOJENÉ S HRANÍM

Existuje celá řada důvodů, proč se u někoho rozvine problémové hráčství, které může mít více různorodých podob. Na rozdíl od újmy způsobené tělesným onemocněním nebo užíváním návykových látek nemusí být vůbec snadné je rozpoznat. Na základě důkladné analýzy motivů a chování hráčů rozřadili odborníci příčiny do tří skupin.

Příčiny biologické – patří sem fyziologické a dost možná i genetické předpoklady každého jedince. Hraní bude pro různé lidi zábavné různým způsobem. Pro některé se tento druh zábavy může stát extrémně přitažlivým, takže mu bude jen velmi těžké odolávat.

Příčiny psychologické - výzkumy dokazují, že někteří lidé mají tendenci opakovat určité vzorce chování i přesto, že mohou vést k újmě. Pokud však je tato újma vyvážena prospěchem, považují to za opodstatněné. Prospěchem v tomto případě může být například uvolnění stresu, zahnání nudy, odvrácení pozornosti od jiných starostí, vyvolání příjemných pocitů. Také se může jednat o způsob, jak se vyrovnat s negativními pocity nebo situacemi.

Příčiny sociálně-kulturní - důležitou roli má také společenská přijatelnost samotného nebezpečného hraní. Ta se v rodinách může předávat z generace na generaci. Děti se například o hraní loterií a podobných her postavených na náhodě dozvídají od svých rodičů, děti mohou být rovněž svědky dobré nálady rodičů při výhře a mohou si tak hraní snadno asociovat s pocity štěstí.

ZÁSADY ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH SNIŽUJÍCÍ NEBEZPEČÍ RIZIKA VZNIKU ZÁVISLOSTI 

Aby hra zůstala pouze zábavou, příjemným odreagováním a zachovala si tak základy své podstaty, je nutno dodržovat několik zásad, díky nimž snížíte nebezpečí rizikového hraní nebo vzniku závislosti. Zde jsme pro Vás shrnuli tyto základní zásady.

Hra je hra, zábava. Nikdy nic víc.  Není to životní postoj, životní styl, důvod žít, smysl života. 

Peníze se vydělávají prací, ne hrou. Hra je zábava, nic víc, není to zdroj příjmu. 

Před tím, než-li začnete hrát,  si uvědomte své možnosti a následky v případě prohry vložených peněz. 

Hrajte za své, na hru si nepůjčujte. 

Neberte hru jako kompenzaci něčeho, jako únik před realitou. 

Hrajte ze svého rozhodnutí, ne z důvodu donucení (ať osobou či okolnostmi). 

Před započetím hry si reálně dle svých možností stanovte maximální částku na hru. Tuto částku nikdy a z žádného důvodu nepřekračujte. 

Vždy buďte pánem situace, je důležité umět přestat hrát, doporučujeme si stanovit si časový úsek, po který budete hrát a tento dodržujte.  

Nehrajte pravidelně. 

Ke hře nepřistupujte ve stresu, pod tlakem své ekonomické či citové situace. 

Vždy mějte na paměti, že je mnoho jiných způsobů zábavy než jen hra. 

Vyvarujte se hraní hazardních her pod vlivem psychoaktivních látek.  

Dospěli jste k vnitřnímu pocitu, že nemáte své hraní plně pod kontrolou, zodpovězte si následující otázky týkající se projevů tzv. patologického hráčství:

1.    Máte potřebu hrát se stále vyššími částkami peněz, abyste dosáhli žádoucího vzrušení z hraní? 

2.    Pociťuje neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní? 

3.    Evidujte opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo se vzdát hraní? 

4.    Evidujete u sebe například snahu/potřebu o znovuprožití minulých hráčských zkušeností, následků hazardu nebo plánování nového hazardu či přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na hraní?  

5.    Hrajete často při pocitu bezmoci, viny, úzkosti, deprese?  

6.    Snažíte se po prohře peněz např. druhý den tyto  hraním získat zpět, tj. „doháníte ztráty“? 

7.    Přistihli jste se při lhaní s úmyslem zastřít rozsah svého hráčství? 

8.    Pociťujete ohrožení nebo ztrátu významných vztahů, práce nebo příležitosti ke vzdělání a kariéře kvůli svému hráčství? 

9.    Spoléháte se na jiné, že Vám poskytnou peníze a tímto napravíte svou špatnou finanční situaci způsobenou hráčstvím? 

Pokud máte problémy s hraním, vyhledejte prosím odbornou pomoc, viz kontakty níže.

V případě jakékoliv potřeby pomoci, požadavku zablokování svého herního účtu nebo jen pro zjištění sebeomezujících možností, prosím kontaktujte Call centrum Společnosti na bezplatném telefonním čísle 800 333 343.  

Níže uvádíme kontaktní údaje na pomocné organizace pro hráče, kteří mají problémy se závislostí na hraní. 

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Tel.: 224 968 208

e-mail: adambulance@vfn.cz

www.adiktologie.cz

Prevent99

Tel.: 720 960 314

e-mail: pnz@prevent99.cz

www.neprohraj.se

Další informace a kontakty naleznete na příbuzných webových stránkách Společnosti http://www.nehazarduj.cz/

 

Tyto stránky provozuje společnost BONVER WIN, a.s., IČO 258 99 651, se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 28001 vedená u Městského soudu v Praze, na základě povolení uděleného Ministerstvem financí České republiky.

Účast na hazardní hře může být škodlivá. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

Copyright © 2023 BONVER WIN, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Bonver

Verze: 1.3.47